Croeso

SNOWDONCAFE Cafe Smaller

Bwthyn traddodiadol o’r 18fed ganrif yw Pen Ceunant Isaf, ar lethrau isaf Yr Wyddfa. Dros y degawd diwethaf, mae wedi cael ei adfer â gofal i greu tŷ te dymunol a chroesawus. 

O ganol Llanberis, dilynwch y ffordd gyferbyn â Gwesty’r Fictoria, heibio Teras Fictoria, sy’n arwain at lwybr Yr Wyddfa. Pen Ceunant yw’r adeilad cyntaf a welwch chi ar ôl tua 100 metr. Rydym ar agor drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys diwrnod Nadolig, yn gweini diodydd a byrbrydau ysgafn. Croesewir esgidiau mwdlyd a chŵn! Os ydych ar y mynydd ar ran elusen, yna mae croeso i chi ddefnyddio’r Tŷ Te fel man cyfarfod.

Gallwn drefnu eich bod yn cael sgyrsiau diogelwch cyn i chi fynd, a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer trefnwyr, yn ogystal â darparu lluniaeth haeddiannol i chi ar ddiwedd y dydd. Gallem ganu clodydd swyn y llety unigryw hwn o fore gwyn tan nos, ond credwn mai gan y bobl sydd wedi ymweld â’r lle’n barod y ceir yr argymhellion gorau.

Darllenwch yr adolygiadau ar TripAdvisor, a’r sylw cyffredinol rydym wedi ei gael yn y cyfryngau. Mwy na thebyg y Siocled Poeth gorau yng ngwledydd Prydain. Cwrw o Ansawdd wedi eu bragu’n lleol. Ar gael 12yh – 9yh 7 diwrnod yr wythnos. Gwin coch cynnes ar gael drwy’r flwyddyn. Blaswch Hufen Iâ go iawn Fferm Plas.

Bwthyn Té - Menü - Llety - AdolygiadauWyddfa - Y Pethau Sylfaenol
     

Snowdon View

Yr Wyddfa yw'r mynydd uchaf yng Nghymru yn mesur 3560 troedfedd (1085 metr) uwchlaw lefel y môr.

Mae wedi cael ei ddisgrifio fel y mynydd prysuraf ym Mhrydain - ac os ydych chi wedi ymweld erioed a Penceunant Isaf yn uchder y tymor, byddwch yn gwybod bod i fod yn wir. Ond gallwch barhau i ddod o hyd i ddigon o gorneli tawel, yn enwedig y tu allan i'r tymor.

Ar wahân i gerddwyr drwy gydol y flwyddyn a dringwyr, mae'r mynydd yn boblogaidd iawn gydag elusennau yn ymgymryd â'r Her Tri Chopa, rhedwyr a rhai sy'n cael hyfforddiant mynydd sy'n derbyn. Roedd Syr Edmund Hillary yn un o lawer o fynyddwyr i ymarfer ar y Wyddfa cyn mynd i Mount Everest. Mwy...


 
Llwybrau
  

Mae nifer o lwybrau da i gerdded at y copa. Pa un bynnag a ddewiswch, a gwnewch yn siŵr eich bod yn paratoi'n dda, a gwisgo y dillad cywir ar gyfer yr amodau. Os ydych yn anghyfarwydd â'r traciau mae'n hawdd iawn i ddod i lawr drwy'r un anghywir. Yn yr haf, mae hyn yn llai o broblem gan fod 'na wasanaeth bws da Sherpa o amgylch y mynydd i helpu i fynd yn ôl i'ch man cychwyn.

Os gwelwch yn dda darllenwch ein nodiadau ar Diogelwch ar y Mynydd ac Achub cefnogaeth Mynydd Llanberis.

Mae'r esgyniad cyntaf a gofnodwyd ar y mynydd oedd yn 1639, er bod straeon y bydd llethrau cynharach mynd yn ôl i gyfnod Edward y 1af concwest Cymru ym 1284.

Unwaith y byddwch yn cyrraedd y brig mae (os yw'r tywydd yn caniatáu) golygfeydd trawiadol - ar ddiwrnod clir gallwch weld Iwerddon, yr Alban, Lloegr ac Ynys Manaw - a honnir 24 sir, 29 o lynnoedd a 17 ynysoedd.   Mwy....


   

Diogelwch ar y Mynydd   

      

Mae mynyddoedd Eryri yn lle gwych i gerdded ond mae’n bwysig paratoi’n dda cyn i chi gychwyn. Edrychwch ar ragolygon y tywydd bob tro - a chofiwch y gall y tywydd nid yn unig newid yn sydyn iawn ar gopa’r mynyddoedd, ond mae’n aml yn wahanol ar y copa i’r hyn yw hi ar lefel y môr. Darllenwch yr hysbysfwrdd y tu allan i Pen Ceunant i gael y rhagolygon manwl ar gyfer Yr Wyddfa.

Dylech bob amser gario offer sylfaenol, p’run ai ydych yn cerdded ar eich pen eich hun neu gyda grŵp - mae popeth ar gael yn hawdd mewn siopau awyr agored yn ardal y mynyddoedd. Mae nifer o’r llwybrau’n arw a serth, felly mae pâr da o esgidiau cerdded yn hanfodol - yn sicr dim fflip fflops nac esgidiau ysgafn. Ewch â map a chwmpawd gyda chi, côt a throwsus sy’n dal dŵr, dillad cynnes (mae sawl haenen denau yn well nag un haenen drwchus), cinio a dŵr.

Ar gyfer teithiau hirach, efallai y byddwch angen diod poeth, chwiban, tortsh gyda batri a bwlb sbâr, het a menyg gwlân (yn enwedig yn y gaeaf), eli haul a sbectol haul. Mae nifer o bobl yn baglu ar dir anwastad felly mae pecyn cymorth cyntaf bach yn syniad gwych. Os nad ydych yn siŵr, ewch yn ôl i lawr.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn adnabod y llwybr - nid dim ond i fyny’r mynydd, ond hefyd yn ôl i lawr. Os byddwch yn dilyn llwybr gwahanol i ddod i lawr, gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut byddwch yn dychwelyd at eich car neu eich gwesty. Ceisiwch roi gwybod i ffrind beth yw eich cynlluniau, a rhowch wybod iddynt pan fyddwch wedi cyrraedd yn ôl. Nid oes signal ffôn mewn rhai mannau ar y mynyddoedd. Rhoddir y lluniau ar frig y dudalen hon i ddangos yr amrywiol dywydd a geir yn y bryniau a’r effaith ddramatig y gall greu ar adegau.

A pheidiwch ag anghofio camera


Cysylltiadau

Heddlu Gogledd Cymru

Parc Cenedlaethol Eryri

Tim Achub Mynydd Llanberis

Rheilfordd yr Wyddfa


GPS: -53.111334,  -4.124337 (+53° 6' 40.80", -4° 7' 27.61")
Cod post ar gyfer llywio lloeren/Post Code for SatNav – LL55 4UW


Penceunant Isaf, Snowdon Path, Llanberis, LL55 4UW - 01286 872 606 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen Ceunant Isaf, Llwybr yr Wyddfa, Llanberis, Gwynedd, LL55 4UW. Ffôn: 01286 872606